Симфония вселенной

Билингва на тему дерева жизни и материнства.

 

Сімфонія сусвету

Спачатку была пустата без святла и гуку. Адвечная цемра, безмежная прастора и нічым не парушаемая супакойнасць. І з той пустаты вылучыўся паток, звілістая паўнаводная рака бялесага колеру, быццам па чорнай тканіне пацякло збегшае малако.

Прастора пачала узбурвацца, загортвацца у віхор, расчапляючы малочную цеч на ўсе колеры спектру. Разнакаляровыя крышталі закручваліся па спіралі і працята ззялі, дзылінкаючы чыста і гонка, нібы тонкі гук званочкаў змяшаўся з капеллю. Стваралася цудоўная музыка. Шумеў бягучы ў бясконцую даль паток, выў ледзьве нарадзіўшыйся вецер, стагнала першая самая страшэнная навальніца. Гэты апошні гук заглушыў, утапіў у сабе ўсе астатнія. Ен нарастаў і нарастаў разам з гігантскім віхрам, які праглытваў ўсе, да чаго мог дацягнуцца.

У хуткім часе клекатання навалы і шаленай моцы урагана зрабілася занадта многа. Віхор не здолеў болей стрымліваць у сабе ўсе тое, что ён праглынуў. І вось калі ён дасягнуў крытычнай кропкі, массы, памера, энергіі, адбываўся выбух, ды такі моцны, што закрануў усю бясконцую пустэчу, усю далеч, праз якую тякла малочная рака. Раздраная выбухам звернутага ў сабе нішто, на яе урадлівыя берагі падала безліч мігатлівых аскепак-насення. З іх вырастала дрэва, вялізны і магутны ясень з доўгімі карузлымі галінамі, на якіх віснулі-гайдаліся разнакаляровыя бліскучыя лісцікі-зоркі.

Зоркі, яны ўсюды! Не толькі лісце, але і карэнне, і ствол, і нават галіны ўсыпаны зоркамі. Яны блішчалі-перльваюліваліся і бязупынна спявалі тую мелодыю, якую захавалі з першароднай какафоніі. Зоркі спявалі, калі дзьмуў вецер, калыхаў і нахіляў іх да ракі, спявалі, калі ён маўчаў, і аккампанавала толькі бурчанне імклівана патоку.

Зачарованныя цудоўнай мелодыяй, да дрэва зляцеліся планеты і астэроіды. Яны таксама жадалі спяваць і круціцца навокал чароўных зорак, але пакуль у іх яшчэ не было голаса. Ім прыходзілася чакаць моўчкі. Чакаць, пакуль цеплыня дрэва абагрэе іх і падорыць іх заледзянелай змерлай паверхні жыцце, якое будзе спяваць, круціца і танчыць – надзяляць некалі бясплодную пустэчу радасцю мацярынства. І мелодыя гэта будзе гучаць на прасторы сусвету павек.

Симфония вселенной

Вначале была пустота без света и звука. Вековечная тьма, безграничный простор и ничем не нарушаемая безмятежность. И в один момент из той пустоты выделился поток, извилистая полноводная река белесого оттенка, как будто по черной ткани потекло убежавшее молоко.

Пространство начало возмущаться, заворачиваться в вихрь, заворачиваться в вихрь, расщепляя молочный потек на все цвета спектра, закручивая по спирали сияющие кристаллы. Появилась музыка: тонкий чистый перезвон колокольчиков сливался в капелью, с шумом несущегося в бесконечную даль потока, воем едва родившегося ветра и стенаниями самой первой, самой страшной бури. И этот последний звук заглушил, утопил в себе все остальные. Он нарастал и нарастал вместе с гигантским вихрем, проглатывающим все, до чего он мог дотянуться.

Скоро клокотания стихии и беснующейся силы урагана стало слишком много. Вихрь не мог сдерживать в себе все то, что он поглотил. Когда он достиг уже критической точки, массы, размера, энергии, произошел невиданный доселе взрыв, да такой, что затронул всю бесконечную пустоту, всю даль, через которую текла молочная река. И разорванные мощью свернувшегося в себе ничто на ее плодородные берега падают мириады мерцающих осколков-семян. Их них прорастает дерево, огромный ясень с длинными разлапистыми ветвями, усеянный разноцветными листьями-звездами.

Звезды, они везде! Не только листья, но и корни, и ствол, и даже ветви усыпаны звездами. Они сверкали-переливались и беспрестанно пели ту мелодию, которую они вынесли из первородной какофонии звуков. Поели, когда дул ветер, колыхал и нагибал их к реке, пели, когда он безмолвствовал и аккомпанементом им служил только шум бурливого потока.

Влекомые чудной мелодией к дереву слетелись планеты и астероиды. Они тоже хотели петь, кружась и танцуя вокруг прекрасных мерцающих звезд, но пока у них не было своего голоса. Пришлось молчать. И ждать. Ждать, пока тепло привлекшего их дерева обогреет и подарит омертвелой поверхности жизнь, которая будет петь, кружить и танцевать вместо них, наполняя радостью материнства некогда бесплодную пустоту. И эта мелодия будет звучать на просторах вселенной всегда.

Страница из

Пожалуйста Войдите (или Зарегистрируйтесь), чтобы оставить свой комментарий